16/04/2024
Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 là gì?

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 là gì?

Vào thời điểm năm 1945 nước ta phải đối đầu với biết bao khó khăn cũng như nguy cơ mất nước. Vậy vì sao Cách mạng tháng 8 thành công và ý nghĩa Cách mạng tháng 8 như thế nào?

Vì sao Cách mạng tháng 8 thành công?

Có thể bạn chưa biết rằng bên cạnh những khó khăn thì chúng ta cũng có những thuận lợi và Đảng cũng như Mặt trận Việt minh đã kịp thời nắm bắt được thời cơ thuận lợi đó cùng với sự chuẩn bị lâu dài để có thể đưa đến thành công của cuộc cách mạng.

y-nghia-lich-su-cua-cuoc-cach-mang-thang-8-nam-1945-la-gi-h1

Hồng quân Liên Xô giải giáp đạo quân phát-xít Quan Đông năm 1945

Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một đòn giáng mạnh vào chế độ thực dân Pháp. Để biết quá trình đưa cách mạng đi đến thành công mời các bạn xem bài viết: Con đường nào đưa đến thành công của Cách mạng tháng 8?

Về điều kiện khách quan, đầu tháng 5/1945, phát xít Đức bị Hồng quân Liên Xô tiêu diệt khiến cho quân phiệt Nhật bị cô lập, không lâu sau Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện làm cho thế lực quân Nhật ở Đông Dương cũng trở nên rệu rã. Chính phủ Trần Trọng Kim thì hoang mang, lo sợ như rắn mất đầu. Từ đó, ta nhận định được rằng kẻ thù chính của cách mạng lúc này không thể giữ được quyền thống trị như trước được nữa. Bởi thế, thời cơ cho cách mạng đã xuất hiện, điều kiện khách quan tạo thuận lợi cho Tổng Khởi nghĩa.

Bên cạnh những điều kiện khách quan bên ngoài, điều kiện trong nước cũng dần trở nên hợp thời. Đầu tháng 8 năm 1945, Đảng ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp cách mạng cho một cuộc Tổng Khởi nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân ta đã sẵn sàng hành động, kiên quyết hi sinh để giành độc lập tự do.

Hơn thế nữa, nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu, Mặt trận Việt Minh ra đời và chủ trương khởi nghĩa vũ trang được đề ra trong Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941) đã ở đường cho thắng lợi của Cách mạng tháng 8.

y-nghia-lich-su-cua-cuoc-cach-mang-thang-8-nam-1945-la-gi-h2

Cách mạng tháng 8 1945 thành công là do sự lãnh đạo tài tình của Đảng

Ngoài ra, với quá trình chuẩn bị chu đáo về lực lượng chính trị cũng như lực lượng vũ trang trong suốt 15 năm thông qua cao trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào dân chủ 1936 – 1939 và đặc biệt là cuộc tập dượt vĩ đại trong Cao trào kháng Nhật cứu nước (3 – 8/1945) đã rèn luyện cho lực lượng cách mạng của ta ngày càng lớn mạnh.

Đặc biệt, dưới ách thống trị của đế quốc Pháp và phát xít Nhật, mọi tầng lớp nhân dân đều chịu nhiều khổ cực, vì vậy, quần chúng nhân dân đã sẵn sàng cùng Đảng vùng lên đấu tranh.

Không chỉ vậy, tầng lớp trung gian cũng đã ngả hẳn về phía cách mạng. Từ khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), tầng lớp trí thức tiểu tư sản, tư sản dân tộc, bộ phận địa chủ nhỏ cũng đứng về phía cách mạng. Ngay cả binh lính người Việt trong quân đội Pháp cũng trở thành quần chúng cảm tình của cách mạng, nhờ đó các cán bộ cách mạng có điều kiện hoạt động tích cực trong thành phố.

Và quan trọng hơn nữa đó chính là sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Mặt trận Việt Minh mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước thời cơ trong, ngoài thuận lợi, Người đã chỉ rõ rằng: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Kết hợp tất cả những điều kiện trên cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc đã đưa đến thành công vang dội của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Ý nghĩa Cách mạng tháng 8 to lớn như thế nào?

Thành công của Cách mạng tháng 8 đã mang lại ý nghĩa lịch sử không hề nhỏ đối với cách mạng nước ta. Trước hết là mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, chúng ta đã đánh đuổi được bọn đế quốc xâm lược giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ thế, Cách mạng tháng 8 thành công đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập, đưa Đảng ta từ hoạt động bất hợp pháp ra hoạt động công khai, một đảng cầm quyền trong cả nước.

Theo tin tức lịch sử đã đứa, chiến thắng này đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc: kỷ nguyên độc lập tự do; nhân dân lao động nắm chính quyền và làm chủ vận mệnh dân tộc, làm chủ đất nước; kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

y-nghia-lich-su-cua-cuoc-cach-mang-thang-8-nam-1945-la-gi-h3

Thành công của Cách mạng tháng 8 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nước ta và cả thế giới

Hơn thế nữa, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với nước ta, thành công của Cách mạng tháng 8 còn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các cuộc đấu tranh trên thế giới thời điểm đó. Cuộc đấu tranh chống Nhật cùng với Cách mạng tháng 8 đã góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ý nghĩa Cách mạng tháng 8 còn to lớn hơn khi không những làm cho nước ta được độc lập mà còn đưa nước ta đứng trong hàng ngũ các nước dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Đây là một thắng lợi lớn, chung của phong trào giải phóng dân tộc thế giới, có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhất là các nước thuộc địa của Pháp cùng nổi dậy đấu tranh tự giải phóng cho mình.

Thắng lợi này còn góp phần chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng.

Cuối cùng, với thành công của Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đã giúp ta có được những bài học vô cùng quý báu cho các cuộc đấu tranh sau này.

Có thể bạn quan tâm: