13/06/2024
Con đường nào đưa đến thành công của Cách mạng tháng 8?

Con đường nào đưa đến thành công của Cách mạng tháng 8?

Nếu là một người con đất Việt thì chắc hẳn không thể không biết đến thành công của Cách mạng tháng 8 năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vậy Cách mạng tháng 8 năm 1945 là bước nhảy gì đối với Cách mạng Việt Nam thời bấy giờ và con đường đó như thế nào.

Cách mạng tháng 8 thành công do đâu?

Mỗi một cuộc cách mạng thành công đều cần đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và Cách mạng tháng 8 năm 1945 cũng vậy, nhờ có sự kết hợp của những điều kiện khách quan lẫn chủ quan mới đưa đến thắng lợi to lớn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

con-duong-nao-dua-den-thanh-cong-cua-cach-mang-thang-8-h1

Thành công của Cách mạng tháng 8 năm 1945 là mốc thắng lợi lớn của dân tôc Việt Nam

Với chiến thắng của phe Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít, đặc biệt là chiến thắng phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản của Hồng quân Liên Xô đã cổ vũ tinh thần, củng cố thêm niềm tin cho nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân cùng đứng lên tiến hành cuộc Tổng Khởi nghĩa tháng 8.

Bên cạnh điều kiện khách quan thuận lợi, những điều kiện chủ quan trong nước cũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với kết quả thắng lợi cuối cùng của cuộc Cách mạng.

Trước hết, với truyền thống yêu nước nồng nàn, đồng thời hiểu được cái khó khăn gian khổ qua những cuộc đấu tranh kéo dài vì độc lập, tự do của đất nước, của dân tộc. Bởi thế, khi Đảng Cộng sản Đông Dương cùng Mặt trận Việt Minh quyết tâm phất cao ngọn cờ cứu nước thì toàn dân cũng nhất trí, đồng lòng đứng lên cứu nước, cứu nhà, với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Bên cạnh đó, Cách mạng tháng 8 1945 do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, đứng đầu là Hồ Chí Minh, đã đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn dựa trên cơ sở lí luận Mác – Lênin mà Người đã từng được tiếp xúc, từ đó vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

Theo tin tức lịch sử, để Cách mạng tháng 8 thành công, Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị qua nhiều giai đoạn trong suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939, nhờ đó đã rút ra được những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá từ những thành công và thất bại, đặc biệt là trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng thời kỳ vận động giải phóng dân tộc sôi nổi 1939 – 1945.

Ngoài ra, trong những ngày diễn ra Tổng Khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không sợ hi sinh, gian khổ, quyết tâm giành lại độc lập tự do. Các cấp cán bộ Đảng và Mặt trận Việt Minh từ Trung ương đến địa phương luôn linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền.

Nhờ có những điều kiện khách quan và chủ quan thuận lợi mà cuộc Cách mạng tháng 8 thành công trong niềm vui chiến thắng của cả nước, hơn cả niềm vui chiến thắng và là niềm vui của tinh thần đoàn kết, của tinh thần hi sinh không ngừng vì mục tiêu chung, to lớn của toàn dân tộc.

Cách mạng tháng 8 thành công có ý nghĩa to lớn như thế nào?

Cách mạng tháng 8 1945 thành công có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ với đất nước ta, dân tộc ta mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

con-duong-nao-dua-den-thanh-cong-cua-cach-mang-thang-8-h2

Quân giải phóng quân tiến vào Hà Nội năm 1945

Vậy câu hỏi đặt ra rằng Cách mạng tháng 8 năm 1945 là bước nhảy gì đối với cách mạng Việt Nam?

Trước hết, Cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra bước ngoạt lớn trong lịch sử dân tộc, đã đánh đuổi được bọn đế quốc thực dân xâm lược giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 luôn là niềm tự hào của cả dân tộc mỗi khi nhớ về.

Không chỉ vậy, sự kiện này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, đưa Đảng ta từ một đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền trong cả nước.

Ngoài ra, thắng lợi của Cách mạng tháng 8 đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc: kỷ nguyên độc lập, tự do; kỷ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

con-duong-nao-dua-den-thanh-cong-cua-cach-mang-thang-8-h3

Thành công của Cách mạng tháng 8 1945 có ý nghĩa to lớn đối với nước ta và cả thế giới

Không chỉ có ý nghĩa với cách mạng nước ta mà thành công của Cách mạng tháng 8 năm 1945  còn có ý nghĩa vô cùng to lớn cho cuộc đấu tranh trên thế giới lúc bấy giờ. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống Nhật, tiếp đó là cuộc Cách mạng tháng 8 1945 đã góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đặc biệt, Cách mạng tháng 8 thành công không những làm cho nước ta được độc lập mà còn đưa nước ta đứng trong hàng ngũ các nước dân chủ nhân dân và xã hộ chủ nghĩa trên toàn thế giới.

Đây còn là một thắng lợi lớn, chung của phong trào giải phóng dân tộc thế giới, có sức cổ vũ vô cùng mạnh mẽ đối với nahan dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhất là các nước thuộc địa của Pháp đang nổi dậy, quyết tâm đấu tranh giải phóng cho mình.

Thắng lợi này còn góp phần chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng, tạo điều kiện để lật đổ hoàn toàn trong thời cơ mới.

Qua bài viết, chắc chắn rằng bạn đã có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về chiến thắng lịch sử mang tính bước ngoặt của cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945, cũng như sự ra đời đầy tự hào và thiêng liêng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sự ra đời mang tính lịch sử của Quốc khánh 2/9 hàng năm.

Bài viết cùng chủ đề: